Nayaka Is definitely the Honarary Name of Boyar  Valmiki  Bedar People in India Dissertation

Nayaka Is definitely the Honarary Name of Boyar Valmiki Bedar People in India Dissertation

Boyar=Mudiraj=Nayakar=Nayak=Naidu=Boya=Bhill=Valmiki=Rajput=Panwar =Talari=Besta=Bedar=Koli=Kirat=Ahir=Mahar=Muthuraja=Rajus=Koya=Bhoja= Bhoi=Gangawar=Gangaputra=Dorabidda=Pandu=Oddar=Vedar=Vettuvar= Vettaikarar=Patel=Pawar=Chola=Pandiya=Chera=Pallava=Dev=kannadiya nayakan=nayakkan=Panwar=Palayakarar=palegar=Kajal=Balija=Kample=Vettuva Gounder=Kannadia Okkaliga Gowder=Gawara=Chouhan=Parihar=Chalukkya= Kahar=Kohli=Bhil=Aryar [pic]Sri Valmiki Sage, Publisher of Ramayanam The above work the…...

Category

News