Samewerkingsooreenkoms Composition

you

SAMEWERKINGSOOREENKOMS

NOTA VAN OOREENKOMS AANGEGAAN SOBRE GESLUIT DEUR EN TUSSEN:

1 . PARTYE

Mevrou ------------------------------------

Hierin verteenwoordig deur _____________________________________in haar

hoedanigheid as Eienaar van gemelde eiendom en behoorlik daartoe gemagtig kragtens haar geregistreerde eiendomsreg

(Hierinlater na verwys as perish EIENAAR)

en

ROYAL ANTHEM INVESTMENTS 12 (PTY) LIMITED

No: 2002/003890/07

Hierin verteenwoordig deur _______________________________________in sy hoedanigeheid as direkteur van gemelde Maatskappy sobre behoorlik daartoe gemagtig kragtens besluit.

(Hierinlater na verwys as die ONTWIKKELAAR)

NADEMAAL die EIENAAR die geregistreerde eienaar is definitely van die ondergemelde eiendom, naamlik

ERF ---- in die dorp ------------------, Registrasie Afdeling -----------, Gauteng

Provinsie

GROTE: -------- (----------------------------) Vierkante meter

GEHOU kragtens Akte -------------

(Hierinlater na verwys as die EIENDOM)

SOBRE NADEMAAL expire ONTWIKKELAAR begerig is om ‘n deeltitel skema te ontwikkel op die EIENDOM, bestaande uit ------ deeltitel eenhede:

sobre NADEMAAL pass away partye begerig is omkring hulle onderlinge regte sobre verpligtinge te reel ooreenkomstig die verdere bepalings wat in hierdie ooreenkoms vervat is,

NOU DERHALWE kom die partye ooreen while volg:

1 ) EIENAAR APRENDI VERPLIGTINGE

1 ) 1 Die EIENAAR simply by ondertekening hiervan gee onherroeplik toesternming aan die ONTWIKKELAAR om pass away gemelde EIENDOM te ontwikkel.

1 . two Die EIENAAR sal by simply ondertekening hiervan die eiendom (grond) aan die ONTWIKKELAAR beskikbaar stel, vir pass away opening truck ‘n deeltitelregister daarop sobre die oprigting van expire gepaardgaande ------- deeltitel eenhede.

2

1 . 3 Perish EIENAAR come hiermee feet tot expire registrasie vehicle Е‰ Ontwikkelingslening oor perish eiendom, onderhewig aan volle borgstelling deur the ONTW1KKELAAR. Die EIENAAR onderneem omkring alle dokumentasie te onderteken wat nodig mag wees vir verkryging van sadanige lening.

1 ) 4 Perish EIENNAAR onderneem om allesamt dokumentasie te onderteken wat nodig is definitely en mag wees, om die nodige toestemmings vir die beginning van ‘n deeltitelskema op die EIENDOM, deur die Plaaslike Owerheid, Landmeter-Generaal, of enige ander instansie, te verkry.

1 ) 5 Perish EIENAAR control toe dat die ONTWIKKELAAR onmiddelik by ondertekening hiervan mag voortgaan met die verkryging truck die nodige toestemmings, grondwerke en opmetings ten opsigte van perish ontwikkeling.

1 . 6 Perish EIENAAR onderneem om alle ooreenkomste aangegaan met potensiГ«le Kopers te onderteken in haar hoedanigheid as geregistreerde eienaar vehicle die Eiendom, soos every die aangehegte konsep-koopooreenkoms sobre aanvaar by simply ondertekening hiervan die bout en voorwaardes, soos uiteengesit in expire aangehegte koopooreenkoms, sover ditgene op expire EIENAAR betrekking het..

installment payments on your ONTWIKKELAAR ZE VERPLIGTINGE

installment payments on your 1 Die ONTWIKKELAAR desenfado op sy eie koste toesien tanto die starting van and deeltitel enroll oor die eiendom. asook die oprigting van perish gepaardgaande deeltitel eenhede.

2 . 2 Perish ONTWIKKELAAR desenfado al perish nodige aansoeke doen simply by die plaaslike owerheid, Landmeter-Generaal of enige ander Instansie, vir perish verkryging van die nodige toestemmings, vir hersonering van die EIENDOM, opening vehicle ‘n deeltitel register, goedkeuring van bouplanne, en registrasie van sodanige deeltitelregister.

2 . 3 Perish Ontwikkelaar desenfado op eie koste aansoek doen vir die ontwikkelingslening oor expire eiendom in naam van die EIENAAR en ondemeem am volle borgstelling te lewer vir sodanige ontwikkelingslening.

2 . 4 Die ONTWIKKELAAR sat binne 30 (DERTIG) dae mhh ontvangs vehicle die nodige toestemmings tanto hersonering, starting van perish deeltitelregister en goedkeuring van die bouplanne, fisies operative die EIENDOM begin attained sodanige ontwikkeling.

2 . 5 Die ONTWIKKELAAR sal verantwoordelik wees vir oprigting truck die ---- eenhede in die deeltitelskema, insluitend, expire aanstelling truck n argitek boukontrakteurs, ingeneurs, ‘n landmeter, of enige ander...Essay upon Analyse the strategy Used to Make the Opening Challenge Sequence of Saving Non-public Ryan’ Equally Shocking and Realistic, and Say Just how...

Related

Category

News